Obchodné a záručné podmienky

A) OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1. Nákup

Nákup tovaru v našej virtuálnej predajni môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "objednať" .

1.2. Objednanie tovaru

Stlačením tlačidla "objednať" a zadaní počtu kusov, sa tovar automaticky vloží do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícií k náhľadu stlačením ikony Košík. Po naplnení košíka je potrebné vyplniť povinné kolónky objednávacieho formulára a tento následne odoslať.

Údaje zadané pri registrácii budú v zmysle zákona č. 482/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi firmou a zákazníkom (v tomto prípade - pri nákupe cez internet) a predávajúci sa zaväzuje, že ich neposkytne žiadnej tretej osobe.

Po stlačení tlačidla Zaslať objednávku v nákupnom košíku bude Vaša objednávka zaregistrovaná v našom systéme, o čom dostanete upovedomenie na Vami udanú e-mailovú adresu a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim .

Objednaním tovaru sa kupujúci zaväzuje uhradiť cenu za dodaný tovar a služby vrátane nákladov na prepravu a balenie. Ak je tovar dodávaný na faktúru, splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa vystavenia. Tovar je odoslaný až po uhradení faktúry.

Riziko straty, poškodenia alebo zničenia tovaru prechádza na kupujúceho v okamžiku jeho prevzatia osobne kupujúcim.

Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodných podmienok, reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

Potvrdenie objednávky zo strany našej spoločnosti VENDA SR spol. s r.o sa vykonáva automaticky e-mailom. Objednávky odoslané cez internet, e-mail sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

1.3. Ceny

Spoločnosť VENDA SR spol. s r.o. garantuje cenu uvedenú na objednávke v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti. Vo všetkých ostatných prípadoch si spoločnosť VENDA SR spol. s r.o. vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude zákazníka ihneď informovať. Pri akejkoľvek úhrade je nevyhnutné uvádzať variabilný symbol.

1.4. Platobné podmienky

Po objednaní tovaru Vám automaticky príde na e-mail proforma faktúra, na ktorej budú údaje o tovare, cena a účet, na ktorý treba proforma faktúru uhradiť. Ak zákazník neuhradí dohodnutú cenu, považujeme proforma faktúru za neplatnú a zároveň zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou VENDA SR spol. s r.o. Zálohu môžete zaplatiť týmito spôsobmi:

    prevodom na účet
    platobnou kartou
    pri doručení dobierky

Pri akejkoľvek úhrade je nevyhnutné uvádzať variabilný symbol. Pri úhrade zálohovej faktúry ako variabilný symbol slúži číslo proforma faktúry.

1.5. Dodanie tovaru

Spoločnosť  VENDA SR spol. s r.o., Kladenská 5, 040 18 Košice, DIČ: 2020052375, zapísaná v OR Košice 1, Sro 11241/V Okresný súd Košice I, adresa orgánu dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach, Vrátna 3, Košice, sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 30 dní od pripísania platby na účet spoločnosti. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zákazníkovi bude ponúknutá možnosť zrušenia objednávky. Kupujúci nemá nárok na zaslanie tovaru bezplatne, mimo akcií zverejnených na našej stránke www.zavesy.com , kde je presne uvedená výška sumy a poprípade aj časové obmedzenie, počas ktorej tento nárok na bezplatnú dopravu v rámci Slovenska pre kupujúceho vzniká. Tovar Vám doručíme na adresu, ktorú ste uviedli ako adresu doručenia. Zákazník svojím podpisom na dodacom doklade potvrdí, že zásielku prevzal neporušenú a v súlade s objednávkou. V prípade zjavného poškodenia prepravného obalu, kupujúci spíše s dopravcom tzv. škodový zápis, ktorý je nutný pre vybavenie prípadnej reklamácie.

Spoločnosť VENDA SR spol. s r.o sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie ako miesto doručenia. Ak zákazník zásielku tovaru nepreberie v dohodnutom termíne, na adrese uvedenej v objednávke, je možné po vzájomnej dohode s ním opakovať doručenie, ale v tomto prípade hradí všetky náklady, ktoré v súvislosti s opakovaným doručením spoločnosti VENDA SR spol. s r.o vznikli.

1.6. Záruka

Záručnú dobu upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak nie je priamo uvedená v záručnom liste. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo nevhodným používaním, alebo starostlivosťou . U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

V zmysle zákona č.102/2014 Z.z. a v znení neskorších predpisov má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci na odstúpenie od zmluvy môže použiť formulár, ktorý mu bol zaslaný v prílohe e-mailu „Expedovanie objednávky“. V tom prípade ho prosím vyplňte podľa predtlače, podpíšte a zašlite ho spolu s tovarom na našu adresu. Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho aj v listinnej podobe, poprípade e-mailom na adrese sklad@zavesy.com s uvedením: písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Kupujúcemu zašleme späť peniaze na ním uvedený účet  do 14 dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom, tak ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar bežne používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci vráti nepoškodený tovar v zmysle horeuvedených podmienok v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom na adresu predávajúceho.

Náklady na dopravu dodaného a vráteného tovaru znáša kupujúci.

V zmysle zákona č.102/2014 Z.z. §7 bod 6 odsek  c), a v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Jedná sa hlavne o tento tovar na našich stránkach – všetky typy (druhy, variácie): záclony metráž (odstrih) vrátane ušitých záclon podľa požiadavky spotrebiteľa, závesy (dekoračné látky) metráž (odstrih) vrátane ušitých závesov podľa požiadavky spotrebiteľa, garniže - hliníkové kolajničky - všetky sú vyrábané na mieru a kožušina metráž.

Záručná lehota, tak ako je uvedené nižšie týmto nie je dotknutá.

1.7. Záručná lehota

Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od dátumu prevzatia nového tovaru.

1.8. Reklamačné podmienky

Zákazník má právo neprebrať tovar v prípade, že sa obsah dodávky nezhoduje s objednávkou, je na ňom viditeľné mechanické poškodenie (potrebný je škodový zápis od dopravcu), alebo je tovar neúplný. Skutočnosti týkajúce sa poškodenia, alebo kompletnosti dodávky, ktoré zákazník zistí až po prevzatí (prípadne vybalení) tovaru, bezodkladne nahlási telefonicky na tel. číslo uvedené na našich stránkach, mailom na sklad@zavesy.com , alebo poštou na adresu VENDA SR spol. s r.o, Kladenská 5, 040 18 Košice a ďalej postupuje podľa pokynov pracovníka spoločnosti VENDA SR spol. s r.o.

Pri uplatnení reklamácie je potrebné aby zákazník predložíl doklad o nákupe tovaru (faktúra, dodací list alebo záručný list)

1.9. Miesto reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne a to buď odoslaním poštou, e-mailom: sklad@zavesy.com , alebo osobne v priestoroch VENDA SR spol. s r.o, Kladenská 5, 040 18 Košice, kde sa spíše záznam o reklamácii. Pri uplatnení reklamácie predkladá zákazník doklad o nákupe tovaru (kópia faktúry, dodacieho listu) a potvrdený záručný list s dátumom predaja (ak bol k tovaru priložený) .

B) REKLAMAČNÝ PORIADOK

2.1. Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu VENDA SR spol. s r.o, Kladenská 5, 040 18 Košice, kde sa uskutoční obhliadka tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

2.2. Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

2.3. Miesto reklamácie

Reklamáciu si uplatňuje kupujúci osobne na adrese VENDA SR spol. s r.o, Kladenská 5, 040 18 Košice. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Pri prechodnom zatvorení, príp. zrušení, obchodného miesta sa reklamácie uplatňujú na tom obchodnom mieste, ktorej adresa je zverejnená na stránke www.zavesy.com

2.4. Záručná lehota

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

2.5. Zrušenie objednávky

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca (dodávateľ tovaru) prerušil výrobu, alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy. Dôvodmi na odstúpenie od zmluvy môžu byť: vyššia moc, alebo aj vynaloženie potrebného úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať a napriek tomu nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

2.6. Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej časti, ak sa chyby týkajú iba časti
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

2.7. Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

2.8. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

2.9. Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: sklad@zavesy.com. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

3.0. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1. januára 2023.

Dodacie podmienky

Dodací termín je zvyčajne 24 hod. až do 30 prac.dní a potvrdzujeme ho po obdžaní objednávky. Dodanie avizujeme e-mailom minimálne deň vopred. S tovarom dodávame daňové doklady. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak.

Spôsob dodania

Objednaný tovar dopravujeme až k Vám prepravnou službou.

Poplatky za dopravu

Kupujúci nemá nárok na zaslanie tovaru bezplatne, mimo akcií zverejnených na našej stránke www.zavesy.com , kde je presne uvedená výška sumy a poprípade aj časové obmedzenie, počas ktorej tento nárok na bezplatnú dopravu v rámci Slovenska pre kupujúceho vzniká. Aktuálne ceny dopravy sú zverejnené priamo na našich stránkach Cena dopravy

Symboly pre ošetrovanie s presný materiálovým zložením sú uvedené na každom hotovom výrobku.

C) SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobnych udajov a o voľnom pohybe takýchto udajov, ktorýrm sa zrušuje smemica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane udajov = GDPR) a v súlade so zakonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných udajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 uchovávame Vaše údaje, ktoré sú potrebné na zaslanie Vami objednaného tovaru ku Vám a to hlavne:
 
e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno, priezvisko, Vašu adresu ktorú zadáte do objednávky, adresu dodania (v prípade FO a PO IČO, IČ DPH, DIČ, sídlo firmy) na účel vystavenia faktúry pre Vas a súvisiacich dokladov - právnym základom je plnenie si zákonnych povinností prevadzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov.
 
Počas Vašej návštevy našich stránok je z technických dôvodov zaznamenávaná Vaša IP adresa, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu. My zaznamenávame z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste sa na nej zdržali, ktoré konkrétne podstránky ste si pozerali a pod. Keďže tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, tento údaj chránime. Naše stránky používajú cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevnikov web stránok a vedeli na zaklade toho prisposobiť ponuku. Cookies sa možu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z Vašho počítača niekedy navstivili. Bez nich by sme nevedeli čo sa Vám páči. Cookies su textové súbory, ktoré uloží počas Vašej návštevy našich stránok na Váš pevný disk. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači. Vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o Váš osobný údaj, môžete namietať proti použitiu cookies tým, že nám Vašu námietku zašlete na mail: sklad@zavesy.com. Všetky horeuvedené osobné údaje zhromažďujeme za účelom zlepšenia našich služieb (ponuky) a efektívne cielenej reklamy - remarketingu
 
Vaše osobné údaje na našom webe zadávate dobrovoľne, čo potvrdzujete zaškrtnutím políčka: Súhlasím s obchodnými podmienkami v našom štvorkrokovom objedávacom procese. Zaslaním objednávky udeľujete záväzný súhlas firme Venda SR spol. s r.o. so spracovaním osobných údajov. 
 
Doba uchovávania údajov
 
Osobné údaje prevádkovateľ uchováva na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovneprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak, alebo pokiaľ svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaný Váš údaj ďalej archivovať). V časovom  období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.
Naše webové stránky sú zabezpečené protokolom (certifikátom) https:// a platba za výrobky je cez zabezpečené platobné brány, banky. Údaje, ktoré o Vás uchovávame v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených serveroch chránených šifrovaním (pseudonymizácia). Vaše údaje v listinnej podobe (fakturácia - daňový zákon) sú uložené v uzamknutej budove s bezpečnostným zámkom a poplašným systémom. Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodin informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zaroveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných udajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.
 
Vaše práva
 
Ako dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracuvávajú - máte právo byť informovaný o údajoch prevadzkovateľaa správcu - t.j. osoby, ktorá Vaše údaje spracúvava. Prevadzkovateľom na učely spracovania osobných údajov je: Spoločnosť  VENDA SR spol. s r.o., Idanská 39, 040 11 Košice, DIČ: 2020052375, zapísaná v OR Košice 1, Sro 11241/V Okresný súd Košice I, e-mail kontaktnej osoby: sklad@zavesy.com. Máte právo na prístup k udajom, ktoré o Vas spracuvávame. Sú to horeuvedené údaje, ktoré zadávate do objednávkového formulára (registračného formulára). V prípade záujmu radi Vam ich na požiadanie poskytneme písomne na e-mail. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp.ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nezrovnalostí. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov - t.j. po poskytnutí  plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a zaslaní výrobkov máte "právo na zabudnutie" - právo na vymazanie poskytnutých udajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracuvaním Vašich osobných udajov. V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracovávame na zaklade Vášho súhlasu máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché, ako jeho udelenie: napíšte nám na e-mail: sklad@zavesy.com. V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, ako oprávnenom záujme prevádzkovateľa, máte právo namietať tento oprávnený záujem. Ak Vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, Vaše údaje spracované na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukaže, že údaje boli spracované nezákonne.Právo na vymazanie Vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie zákonnych povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť naďalej spracuvávať. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a to v prípade ak napadnete spravnosť osobných údajov a to počas obdobia preverovania správnosti údajov, alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete pozadovať  obmedzenie ich spracúvania a tiež ak prevadzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich prave Vy na preukazanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov (reklamácie, sudne spory - inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme Vám ich poskytnuť. Pri obmedzení spracúvania osobných údajov, Vaše údaje zostanú v našom systéme, ale už ich nebudeme používať na naše účely. Máte právo požadovať aj prenos osobnych udajov k druhemu prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Všetky Vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich vyššie uvedených práv, namietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa, či súhlas so spracúvaním osobných údajov  vybavíme do 72 hodín od doručenia, v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Prevadzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a Vaše udaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EU. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov. Preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzatvorené, je bezpecnosť Vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EU do maximálnej možnej miery ošetrené. Dozorným orgámom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na úrad na ochranu osobnych udajov  podľa ust. § 1oo zakona č. 18/2018 Z.z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných udajov).
 
Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov)
 
So sprostredkovateľmi (tretie strany), ku ktorým sa od nás dostávajú Vaše údaje máme uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy (alebo iné zmluvy) v nimi navrhovanom znení a sú to hlavne prepravcovia GLS, Geis a ďalší. Google, Heureka a ďalšie  porovnávače tovarov.
 
Tretie strany
 
tieto majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretich strán. Aj napriek tomu je našou snahou udrzžať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak mate akekoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na sklad@zavesy.com. S Vašimi osobnými údajmi neobchodujeme, nepredávame ich a ani žiadnym iným spôsobom ich neposkytujeme. Výnimkou sú príjemcovia, sprostredkovatelia, o ktorých už bola poskytnutá informácia vyššie.
Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona, alebo právoplatných úradných, ťi súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vaše osobné údaje sú používané na účely uvedené v týchto zásadách, aj to len nevyhnutnom rozsahu.
 
Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov
 
Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich v našich ochodných podmienkach a informujeme Vás e-mailom.
 
Tieto podmienky sú platné od 23. mája 2018

 

 

 

tvoje byvanie SK